Omlouvání žáka

Nejpozději do 48 hod. od začátku absence žáka.

a) telefonicky tel: 272 934 191

b) e – mail: TÚ, info@donovalskazs.cz

c) písemně do schránky školy

Každá nepřítomnost žáka ve škole musí být omluvena v papírové žákovské knížce lékařem nebo rodičem.

Ve výjimečných případech si škola vyhrazuje právo vyžadovat omluvení žáka pouze lékařem.


Uvolňování žáka z vyučování:

a) na 1 - 3 dny na žádost rodičů uvolňuje třídní učitel

b) na 4 a více dnů uvolňuje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem tř. uč

(Žádosti se zdůvodněním předávejte řediteli školy prostřednictvím třídních učitelů.)

c) v době vyučování může být žák uvolněn (např. návštěva lékaře) po předložení omluvenky.


Budovu školy může žák opustit pouze v doprovodu zákonného zástupce.

Po dobu nepřítomnosti žáka ve vyučování odpovídají rodiče a žák za řádné doplnění učiva!