Stránky 5.C

V týdnu od 26.6 je konec vyučování posunut na 11.45h!

Po, Út, St : 8:00 - 11:45

Čt 30.6. : 8:00 - 9:15 ( 9:30 )

Ve čtvrtek 23.6. končí výuka ve 12:40!!!

Připomínám v pátek 24.6 - KINO, sraz ve třídě v 7.45h, návrat do 12h do třídy.

V pátek 24.6. končí výuka ve 11:45!!!


AJ odpadá!

Závěr školního roku 2021/22 - čtvrtek 30.6.👋

 • v 8h se sejdeme ve třídě a rozdáme si vysvědčení

 • následuje vytvoření "špalíru " pro žáky 9.ročníků

 • slavnostní rozloučení se školním rokem před vrátnicí ZŠ

 • předpokládaný rozchod na prázdniny je kolem 9:15!

Třídní schůzky formou individuálních pohovorů

 • úterý 14.6.

 • třída 5.C

 • formou individuálních pohovorůAkademie ! 16.6. 2022

16.6. = čtvrtek!

 • dopoledne účinkujeme pro žáky a učitele a od 17h je hlavní program pro veřejnost!

 • sraz všech žáků 5.C je v naší třídě v 16h!

 • vchod i odchod do budovy ZŠ je vrátnicí

 • odchod všech účinkujících je po skončení celého programu Akademie

24.6 - KINO Chodov 🍿🍿🍿

 • cena: 110Kč

 • film: " Zlouni"

 • kino proběhne v době vyučování, sraz i návrat je v budově školy

21.6. - úterý Jedeme na výlet vlakem do Senohrab!


Čas: 8h -16h

Sraz před vrátnicí ZŠ v 7:45h

Návrat: kolem 16h

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití a svačinu, kapesné 😉

Pátek 17.6. navštívíme "Planetárium"!

Cena: 75Kč

Sraz před vrátnicí ZŠ v 7:30h!

S sebou svačina, kapesné...

Předpokládaný návrat: do 12h. ( + AJ )

Fotoročenka - cena 250Kč

Fotit se budeme 15.6. kolem 11h! K dodání bude během měsíce září 2022!

POZOR ZMĚNA: 4.6. výlet "Praha" přesunut!

Důvodem je malý zájem!

4.6. Dobrovolný, tentokrát sobotní výlet po Praze!

Sraz: 10:00, návrat: 15:00 - vestibul stanice metra Chodov.

Doprovod dospělé osoby ke stanici metra je nutný! (z důvodu bezpečnosti)

S sebou svačina, pití, kapesné dle uvážení. 👋

Focení tříd

V úterý 31.5. během třetí vyučovací hodiny proběhne focení naší třídy.

Cena:

tř. foto: A5 35,-Kč, A4 70,-Kč

skup. foto (pouze při odběru všech zúčastněných na fotografii): 30,- Kč

Focení naší třídy na "Fotoročenku" proběhne koncem června - viz email.

30.4. sobotní výlet " Historická Praha"

Sraz: zájemců v 10.00h - vestibul metra Chodov ( pizza)

Návrat : v 15.00h - vestibul metra Chodov

S sebou: - drobné na WC 😉, jídlo a pití, deštník, dobrou obuv!

Připomínám: prosím o rodičovský doprovod na sraz výletu (z důvodu bezpečnosti) a zároveň v 15h předám děti opět do péče rodičům! Pokud by měl někdo jít po 15h sám, je nutný lísteček od rodičů, že je to možné!

Termín AKADEMIE = 16.6. 2022 !

"Čarodějnice"

28.4. 2022 od 15h proběhne v areálu školy tradiční " pálení čarodějnic".

S sebou masku, dobrou náladu a chuť si zasoutěžit!

Třídní schůzky 20.4. 2022

Dne 20.4. 2022 se konají ve učebně 5.C třídní schůzky od 17h do 19h. ( prezenčně )

Změna od prosince!

Pokud bude žák při vyučování chybět, zjistí si probírané učivo k doplnění u spolužáků nebo emailem u třídní učitelky. 👩‍🏫

ON LINE výuka

ROZVRH HODIN ON LINE VÝUKY : (od 13.9. 2021)

PO 9.00 - 10.30

ÚT 9.00 - 10.30

ST 10.00 - 11.30

ČT 9.00 - 10.30

PÁ 9.00 - 10.30

- denně je možné po skončení výuky využít Meet ke konzultacím = dovysvětlení učiva, zodpovězení otázek ke cvičením

- pravidla distanční výuky jsou uvedena níže na stránce 😉

- nezapomeň na výuku s tvojí paní učitelkou AJ!

Pravidla distanční výuky


Distanční vzdělávání:


Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.


Omlouvání absence:


Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.


Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.


Distanční výuka - web školy, metodické a technické materiály pro žáky a rodiče

Je zřízen web pro žáky a rodiče, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: https://faq.donovalskazs.cz/. Lze se na něj dostat také přes webové stránky školy.