Stránky 5.C

Švihadlo!

Na TV potřebujeme funkční švihadlo! 😠

30.4. sobotní výlet " Historická Praha"

Sraz: zájemců v 10.00h - vestibul metra Chodov ( pizza)

Návrat : v 15.00h - vestibul metra Chodov

S sebou: - drobné na WC 😉, jídlo a pití, deštník, dobrou obuv!

Připomínám: prosím o rodičovský doprovod na sraz výletu (z důvodu bezpečnosti) a zároveň v 15h předám děti opět do péče rodičům! Pokud by měl někdo jít po 15h sám, je nutný lísteček od rodičů, že je to možné!

Termín AKADEMIE = 16.6. 2022 !

"Čarodějnice"

28.4. 2022 od 15h proběhne v areálu školy tradiční " pálení čarodějnic".

S sebou masku, dobrou náladu a chuť si zasoutěžit!

Třídní schůzky 20.4. 2022

Dne 20.4. 2022 se konají ve učebně 5.C třídní schůzky od 17h do 19h. ( prezenčně )

Změna od prosince!

Pokud bude žák při vyučování chybět, zjistí si probírané učivo k doplnění u spolužáků nebo emailem u třídní učitelky. 👩‍🏫

ON LINE výuka

ROZVRH HODIN ON LINE VÝUKY : (od 13.9. 2021)

PO 9.00 - 10.30

ÚT 9.00 - 10.30

ST 10.00 - 11.30

ČT 9.00 - 10.30

PÁ 9.00 - 10.30

- denně je možné po skončení výuky využít Meet ke konzultacím = dovysvětlení učiva, zodpovězení otázek ke cvičením

- pravidla distanční výuky jsou uvedena níže na stránce 😉

- nezapomeň na výuku s tvojí paní učitelkou AJ!

Pravidla distanční výuky


Distanční vzdělávání:


Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.


Omlouvání absence:


Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.


Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.


Distanční výuka - web školy, metodické a technické materiály pro žáky a rodiče

Je zřízen web pro žáky a rodiče, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: https://faq.donovalskazs.cz/. Lze se na něj dostat také přes webové stránky školy.