Stránky 5.C

Plán návratu do školy po skončení karantény

Žáci, kterým 23.9. skončí karanténa:

mají ve dnech 24.9. (pátek) a 27.9. (pondělí) možnost zúčastnit se výuky prezenčně v učebně 5.C, bude pro ně zajištěno suplování. Nebo můžou v těchto dnech pokračovat v on line výuce.

Středou 29.9. se vracíme všichni k prezenční formě výuky dle rozvrhu hodin pro 5.C.

Žáci, kterým skončí karanténa později než 28.9., budou doma pokračovat v samostudiu, jako při běžném onemocnění. (Úkoly budou k dispozici na těchto stránkách). Postupně se zapojí do prezenční výuky. (Podle data, kdy jim skončí karanténa.)


Obědy jsou pro všechny žáky 5.C odhlášeny do 27.9. včetně!

Od 29.9. jsou naopak všichni ke stravování přihlášeni.

Aktuální změny v přihlášení či odhlášení obědů, je nutné řešit individuálně!


Sběr papíru 4.-8.10.

Potřebné informace naleznete na tomto odkazu ZDE

ON LINE výuka od 13.9.

ROZVRH HODIN ON LINE VÝUKY : (od 13.9. 2021)

PO 9.00 - 10.30

ÚT 9.00 - 10.30

ST 10.00 - 11.30

ČT 9.00 - 10.30

PÁ 9.00 - 10.30

- denně je možné po skončení výuky využít Meet ke konzultacím = dovysvětlení učiva, zodpovězení otázek ke cvičením

- pravidla distanční výuky jsou uvedena níže na stránce 😉

- nezapomeň na výuku s tvojí paní učitelkou AJ!

ON LINE výuka od 13.9. - AJ, IN


On line výuka AJ a IN bude probíhat v časech zapsaných v rozvrhu hodin prezenční výuky!

Orientační plán učiva pro nejbližší dny

Týden do 10.9. :

ČJ do str.10, PS do str.7

M do str.8, + str.86, PS do str.8, + str.45

VL do str.8 PS str.3

do str.7 PS str.4,5

ČT do str.15


Týden 13.9. - 17.9. :

ČJ str.11 - 15, PS str.8,9

M str.9 -12, + str. 87,88 PS str.9 -11, + str.46

VL str. 9 -13, PS str.4-6

str. 8,9 PS str.6,7

ČT str.16 -23


V galerii najdete foto ze závěru školního roku! 2020/2021

Pravidla distanční výuky


Distanční vzdělávání:


Distanční vzdělávání probíhá on-line přes Google učebnu. K předávání materiálů mezi školou a žáky se dále využívají emailové adresy jednotlivých žáků a webové stránky jednotlivých tříd, popřípadě individuálně dohodnutý jiný způsob předávání (off-line).

Předávání informací probíhá též prostřednictvím webových stránek školy.

Časové rozvržení výuky obdrží každý žák.

Žák je povinen účastnit se distančního vzdělávání, dle pokynů vyučujícího.

Za dodržování této povinnosti jsou odpovědní zákonní zástupci dítěte.


Omlouvání absence:


Nepřítomnost na distanční výuce omlouvají zákonní zástupci ze zdravotních a jiných vážných důvodů.

Toto je nutno učinit do 3 dnů od začátku nepřítomnosti, omluvit žáka lze e-mailem třídnímu učiteli nebo i telefonicky.

Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci.

Při asynchronní či off-line výuce je za absenci považováno neodevzdání úkolů či výstupů své práce ve stanoveném termínu, bez snahy o plnění pokynů vyučujícího.


Má-li žák zvýšenou absenci ve škole nebo na distanční výuce, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů:

Zamešká-li žák z jakéhokoli důvodu 30 a více % z realizovaných vyučovacích hodin kteréhokoli předmětu za pololetí, může mu být uložena dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že se jedná o fyzickou nepřítomnost žáka nebo studenta ve výuce z důvodu jeho účasti na jiné akci organizované školou.

Dodatečná zkouška pro doplnění klasifikačních podkladů může být ředitelem školy nařízena na návrh vyučujícího příslušného předmětu i při absenci nižší než realizovaných vyučovacích hodin.

Formu dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů určí vyučující daného předmětu.

Známka z dodatečné zkoušky pro doplnění klasifikačních podkladů je jedním z klasifikačních podkladů, do celkového hodnocení pololetí se započítávají i všechny ostatní známky z daného předmětu.


Distanční výuka - web školy, metodické a technické materiály pro žáky a rodiče

Je zřízen web pro žáky a rodiče, kde najdou odpovědi na nejčastější otázky a návody na přihlášení do Google účtu a práci v Google učebně. Web je na adrese: https://faq.donovalskazs.cz/. Lze se na něj dostat také přes webové stránky školy.